Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: ALGEMEEN

1. In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoopster: De Tijd bedrijfskleding V.O.F., haar vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s).

Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met verkoopster een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten van verkoopster, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de wederpartij naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Verkoopster wijst uitdrukkelijk de door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze ook nimmer geaccepteerd.

3. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde zaken, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt hij geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem mondelinge, telegrafische, per telex, per internet, of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van de verkoopster.

4. Bij tegenstrijdigheid tussen de tekst van offertes en algemene voorwaarden van de verkoopster prevaleert de tekst van de offertes.

Artikel 2: AANBIEDINGEN/OFFERTES

1. Alle gedane aanbiedingen van verkoopster zijn vrijblijvend, behoudens voor zover in de aanbieding anders is aangegeven. Alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Ook deze opgaven zijn slechts bindend, voor zover dat uitdrukkelijk is meegedeeld.

2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor verkoopster tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel overeenkomstige prijs.

3. Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht verkoopster niet tot levering c.q. acceptatie van de order.

5. Verkoopster behoudt zich het recht voor om nabestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

6. Indien door verkoopster een monster, model of voorbeeld is verstrekt of getoond wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster afwijken tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd exact conform het getoonde of verstrekte monster.

Artikel 3: DE OVEREENKOMST

1. Overeenkomsten binden verkoopster eerst na schriftelijke bevestiging, dan wel nadat verkoopster tot levering overeenkomstig de geplaatste bestelling is overgegaan. De orderbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 48 uur na verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen. De datum van bevestiging is hierbij bepalend.

2. Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers/agenten van de verkoopster tot stand gebracht, binden verkoopster eerst nadat deze door verkoopster schriftelijk zijn bevestigd, dan wel nadat tot levering is overgegaan.

3. Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen binden verkoopster slechts indien deze schriftelijk door verkoopster zijn bevestigd.

4. Elke overeenkomst wordt door verkoopster aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend tot beoordeling van de verkoopster – voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst.

5. Verkoopster is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

6. Indien er sprake is van een afroeporder, dan geldt daarvoor – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – dat deze binnen drie maanden, te rekenen vanaf de dag dat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd, moet worden afgenomen. Bij gebreke daarvan staan de zaken vanaf de eerste dag na de zesde maand voor afhalen gereed en is verkoopster gerechtigd tot facturering over te gaan. Tevens is de wederpartij vanaf dat moment opslagkosten verschuldigd.

Artikel 4: PRIJZEN

1. Tenzij anders is vermeld geschieden alle prijsopgaven van verkoopster onder voorbehoud van prijswijziging.

2. Tenzij anders vermeld zijn prijzen van verkoopster:

- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

- gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

- exclusief omzetbelasting (BTW), invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering en orderkosten;

- vermeld in Euro’s.

3. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is verkoopster gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verkoopster tot prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen.

Artikel 5: LEVERING EN LEVERTIJD

1. Alle zendingen met een goederenwaarde van meer dan € 400 geschieden franco huis van de wederpartij, op de voor de verkoopster goedkoopste wijze van verzending. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van de verkoopster verlaten.

De administratie- en verzendkosten voor zendingen met een goederenwaarde onder het in de eerste zin genoemde bedrag worden bij de wederpartij in rekening gebracht.

2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van verkoopster dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij de (af)levering aanwezig zijn, dienen door de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

3. Afwijkingen in het aantal zaken in de verpakking en gebreken die zich bij het openen van deze verpakking openbaren, dienen binnen 5 werkdagen na levering aan verkoopster te worden gemeld.

4. Geringe afwijkingen van kleur, model, breedte, finish, maat, afwerking en bestelde kwaliteit en/of kwantiteit en dergelijke van in de branche niet ongebruikelijke aard zijn toelaatbaar.

5. Verkoopster is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig artikel 13 van deze voorwaarden. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet is betaald en/of de wederpartij niet aan andere verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst of vroegere overeenkomst(en) voldoet, is verkoopster gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zulks naar haar keuze onverminderd haar recht op vergoeding van schaden, kosten en rente.

6. De overeengekomen levertijd vangt aan op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is. Indien verkoopster een vooruitbetaling heeft bedongen, begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan op de dag waarop deze vooruitbetaling door verkoopster is ontvangen.

7. Verkoopster is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.

8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van een maand is verkoopster gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minder opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd de overige rechten van verkoopster.

Artikel 6: ONTBINDING

1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is verkoopster bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel deze aan hem is verleend, of in staat van faillissement is verklaard dan wel daartoe een aanvraag is ingediend, of in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten dan wel het voor verkoopster voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat verkoopster gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie. Alle vorderingen die verkoopster in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond ten volle opeisbaar zijn.

2. Ingeval de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn is de wederpartij gehouden verkoopster eerst schriftelijk een extra leveringstermijn van minstens 10 werkdagen te gunnen vanaf het moment dat de wederpartij de wens tot ontbinding aan verkoopster kenbaar heeft gemaakt.

3. Indien de wederpartij de overeenkomst ontbindt is hij gehouden tot het betalen van het reeds gepresteerde; speciaal voor de wederpartij op maat vervaardigde, bewerkte of verpakte zaken worden niet door verkoopster teruggenomen en/of gecrediteerd.

Artikel 7: TRANSPORT/RISICO

1. De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van verkoopster zijn, tenzij anders is overeengekomen.

2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 8: OVERMACHT (NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING)

1. Onder overmacht wordt verstaan:

elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van haar kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:

werkstaking of uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van verkoopster, transportmoeilijkheden, brand, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verkoopster c.q. leveranciers van verkoopster, alsmede wanprestatie door leveranciers van verkoopster c.q. derden waardoor zij verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.

2. Verkoopster zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen indien naar haar oordeel een overmachtsituatie voordoet en met de wederpartij overleggen over de termijn waarbinnen verkoopster alsnog zal presteren. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, heeft verkoopster het recht haar prestatie op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.

3. Is naar het oordeel van verkoopster de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Verkoopster is niet tot enige schadevergoeding gehouden, voor zover terzake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.

4. Verkoopster heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 9: GARANTIE

1. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt verkoopster zich om gebreken die bij de levering als bedoeld in artikel 5 reeds aanwezig waren en binnen zes maanden na de levering aan de dag treden kosteloos te herstellen dan wel kosteloos voor een vervangende zaak zorg te dragen, ter keuze van verkoopster.

2. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van de geleverde zaken. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of onvoldoende onderhoud van de geleverde zaken door de wederpartij, veranderingen of reparaties aangebracht door de wederpartij en/of derden, of normale slijtage of gebreken.

3. Om zich op de rechten ingevolge deze garantieverplichting te kunnen beroepen, dient de wederpartij de verkoopster binnen de in lid 1 genoemde termijn van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen.

4. De ingevolge deze garantieverplichting door de verkoopster vervangen zaken worden haar eigendom.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID

1. Verkoopster is niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan de geleverde zaken dan tot nakoming van haar in artikel 9 omschreven garantieverplichting.

2. Voor andere tekortkomingen van verkoopster dan die zijn bedoeld in lid 1, waardoor de wederpartij schade lijdt, zal lijden of heeft geleden, is verkoopster slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend en er sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde.

3. De aansprakelijkheid van verkoopster zal nimmer meer bedragen dan de netto waarde van de geleverde zaken en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de desbetreffende assuradeur van verkoopster in voorkomende gevallen daadwerkelijk uitkeert.

4. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot nakoming van de garantieverplichting verjaart door verloop van één jaar nadat de wederpartij ter zake heeft geprotesteerd c.q. gereclameerd.

Artikel 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De door verkoopster geleverde zaken blijven het eigendom van verkoopster totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoopster gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde zaken zelf;

- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).

2. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoopster gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen.

Artikel 13: BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door verkoopster aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. De op het bank-/giroafschrift van verkoopster aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Indien betaling niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim (zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist) en vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag.

3. Bij niet, of niet tijdige betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is de wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan de verkoopster verschuldigd.

4. Ieder betaling van de wederpartij strekt primair tot voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de door verkoopster gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderingen op verkoopster te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Zolang geen volledige betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden behoudt verkoopster zich het recht voor om afgifte van de zaken van de wederpartij die zich in de macht van verkoopster bevinden op te schorten totdat de wederpartij al zijn schulden, inclusief eventuele wettelijke rente en incassokosten, heeft voldaan.

Artikel 14: GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.